Giá trị cốt lõi

Để “chinh phục tầm cao”, NTC xây dựng một hệ thống “nền móng” vô cùng vững chắc, tạo nên bản sắc công ty với 5 yếu tố

 

CẦU THỊ HƯỚNG THƯỢNG
 

GIÁ TRỊ “CẦU THỊ, HƯỚNG THƯỢNG” ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở

 • Lắng nghe và không ngừng học hỏi
 • Nghĩ đến những điều lớn hơn
 • Vì các mục đích tốt đẹp
 • Không ngừng học tập và phát triển
 • Tạo điều kiện cho sự phát triển nghề nghiệp
TRÁCH NHIỆM CHUYÊN NGHIỆP
 

GIÁ TRỊ “TRÁCH NHIỆM CHUYÊN NGHIỆP” ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở

 • Có trách nhiệm với sự tín nhiệm mà tổ chức đã dành cho mình
 • Cam kết thực hiện và có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình
 • Tôn trọng tài sản và quyền sở hữu của chủ tài sản
 • Tôn trọng phẩm giá của người khác
 • Tham gia vào các hoạt động có liên quan một cách tích cực
 • Là một công dân có trách nhiệm
TRUNG THỰC THẲNG THẮNG
 

GIÁ TRỊ “TRUNG THỰC THẲNG THẮN” ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở

 • Chính xác trong thông tin
 • Chính trực trong kinh doanh
 • Thẳng thắn trong trao đổi
 • Đối xử công bằng
   
ĐAM MÊ QUYẾT LIỆT
 

GIÁ TRỊ “ĐAM MÊ QUYẾT LIỆT” ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở

 • Tin tưởng vào công việc
 • Cần cù , sáng tạo & nhiệt tình trong công việc
 • Quyết tâm theo đuổi nghành nghề
 • Quyết liệt trong hành động
 • Làm đến cùng việc cần phải làm
 • Từ bỏ những việc cần phải bỏ
ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ
 

GIÁ TRỊ “ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ” ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở

 • Quan điểm 
 • Sự thấu hiểu
 • Sự tin tưởng
 • Làm gương
 • Đoàn kết