NTC tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên Kinh Doanh

14/02/2020 NTC tuyển dụng

Nh?m ph?c v? nhu c?u phát tri?n công ty, m? r?ng th? tr??ng, chúng tôi c?n tuy?n 02 v? trí nhân viên kinh doanh làm vi?c t?i Hà N?i