Tuyển dụng nhân viên Kinh Doanh

14/02/2020 NTC tuyển dụng
Nh?m ph?c v? nhu c?u phát tri?n công ty, m? r?ng th? tr??ng, chúng tôi c?n tuy?n 02 v? trí nhân viên kinh doanh làm vi?c t?i Hà N?i

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Mô t? công vi?c:

?ng viên trúng tuy?n s? làm vi?c d??i s? qu?n lý tr??ng b? ph?n kinh doanh.

Nhi?m v?:

 • Tìm ki?m và ti?p c?n các khách hàng ti?m n?ng ?? th?c hi?n ??n hàng.
 • Qu?n lý th??ng xuyên các khách hàng hi?n t?i
 • Phát tri?n các ý t??ng và ph??ng án kinh doanh, ch?m sóc khách hàng.
 • Xây d?ng c? s? d? li?u khách hàng, c?p nh?t và l?u tr?.
 • Ph?i h?p cùng tr??ng nhóm kinh doanh và ??i ng? k? thu?t.
 • Theo dõi các xu h??ng c?a th? tr??ng và thông tin v? ??i th? c?nh tranh.
 • Ph?i h?p cùng b? ph?n k? toán trong vi?c thu h?i công n? c?a khách hàng

Yêu c?u:

 • T?t nghi?p Cao ??ng, ??i h?c chuyên ngành CNTT, ?i?n t? vi?n thông,…
 • Yêu thích kinh doanh, công ngh?, vi?n thông.
 • Có ý chí ph?n ??u, không ng?ng v??n lên.
 • Nhi?t tình, n?ng ??ng và có trách nhi?m v?i công vi?c.
 • Có tinh th?n h?c h?i và bi?t l?ng nghe.
 • Giao ti?p t?t, nhanh nh?n trong x? lý tình hu?ng.
 • S? d?ng máy tính thành th?o, k? n?ng v?n phòng t?t.
 • Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c theo nhóm.
 • Ti?ng anh thành th?o là m?t l?i th?.

Quy?n l?i ???c h??ng:

 • L??ng c?ng + % doanh thu cao (Trao ??i tr?c ti?p khi ?i ph?ng v?n).
 • Làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, n?ng ??ng.
 • ???c ?ào t?o v? k? n?ng thuy?t trình, bán hàng và ch?m sóc khách hàng.
 • ???c h??ng ??y ?? các ch? ?? ??i v?i ng??i lao ??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành.

N?u b?n th?y mình là m?t chuyên viên kinh doanh xu?t s?c và mong mu?n có thu nh?p x?ng ?áng v?i n?ng l?c c?a mình, hãy g?i h? s? cho chúng tôi ngay hôm nay.

H? s? bao g?m:

 • ??n xin vi?c
 • Gi?y khàm s?c kh?e
 • S? y?u lý l?ch
 • ?nh 4×6 (06 tháng g?n nh?t)
 • Các v?n b?ng ch?ng ch? liên quan

H?n n?p h? s?: 26/02/2020

??a ?i?m n?p h? s?:

?ng viên có th? n?p h? s? b?n c?ng ho?c b?n m?m.

 • H? s? b?n m?m: g?i v? ??a ch? email: hr@ntccorp.vn.
  • Folder h? s? (nén) và ??t tên (Không d?u) theo nguyên t?c: Tên ?ng viên_NTCCorp_V? trí tuy?n d?ng.
 • H? s? b?n c?ng: N?p h? s? tr?c ti?p trong gi? hành chính ho?c g?i qua ???ng b?u ?i?n v? v?n phòng công ty:

V?n phòng Hà N?i:

S? 2 ngõ 168 Nguy?n Lân, Thanh Xuân, Hà N?i

?i?n tho?i: (024) 3566 7858 – Mobile: 0944 636 638 (Liên h? Mr. Nam)